Cena (výše členského příspěvku)

Zřizovatel LK je nezisková organizace a nedostává jakékoliv příspěvky ze státního rozpočtu na dítě. Veškeré provozní náklady, které se skládají z platů průvodců, pojištění, ohodnocení paní účetní, úplat za energie a používání prostoru, výdajů na materiál ku tvorbě, oprav, veškerých investic a dalších provozních výdajů je hrazen z členských příspěvků rodičů, jejichž výše závisí na docházce dítěte do školky. I přes relativně vysoké "školkovné" je rozpočet napnutý, a tak důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví, ze kterých mohou být realizovány investiční záměry.

V níže uvedených příspěvcích není zahrnuto stravné. 

Tento rok je možné do Lesního klubu chodit celé dny nebo tzv. půldny. Celý klubový den má 8 hodin (7:45-15:45) a půlden má 5 hodin a 15 minut (7:45 -13:00). 

Výše příspěvků u návštěvy klubu v kombinovaném režimu (denní a půldennní) jsou uvedeny v první tabulce. Pro zjednodušení značíme všude v tabulkách půlden hodnotou 0,5, den a půl pak 1,5, dva a půl dne 2,5 a 3 a půl dne hodnotou 3,5.

počet dnů/týden 1 2 3 2,5 3,5 poznámka: 0,5=půlden
varianty 1,5 1,5+0,5 půlden=5 hod 15 min
Kč/měsíc 2300 3100 4000 3800 4700
Kč/týden 529 713 920 874 1080 (prům. počet týdnů v měsíci: 4,35)
Kč/den 529 356 307 333 298
Kč/hodina 66 45 38 43 36 (8 h/den, (5 h 15 min)/půlden)

Výše příspěvků v půldenním režimu jsou:

počet půldnů/týden 1x 0,5 2x 0,5 3x 0,5 4x 0,5 poznámka:
Kč/měsíc 1900 2800 3700 4500
Kč/týden 437 644 851 1034 (prům. počet týdnů v měsíci: 4,35)
Kč/den 437 322 284 259
Kč/hodina 70 51 45 41 (5 hod. 15 min)

V půldenním režimu se počítá s tím, že dítě se může v rámci poplatku účastnit všech denních akcí (minimálně jednou do měsíce denní výlet mimo zázemí). V rámci těchto dnů není vždy možné dítě "po obědě" vyzvednout. Tyto akce se budou konat většinou v úterky.

Příklad: Pokud Vaše dítko bude chodit do Lesního klubu 3 dny v týdnu každý týden celý měsíc, budete za měsíc docházky platit členský poplatek 4000 Kč, což je 920 korun týdně, 307 Kč denně a 38 Kč za hodinu. 

Sleva na druhého sourozence: Pokud člen má klubu 2 děti. Je možné uplatnit slevu na platbu za druhé dítě, a to tu nižší platbu či ekvivalentní té první. Druhý sourozenec tak platí 65 % plné částky. Tzn. druhý sourozenec, který chodí například jeden den v týdnu by neplatil 2300 Kč, ale pouze 1500 Kč (2300 Kč x 0,65 (65 %)= 1495 Kč, zaokrouhleno na desítky nahoru je 1500 Kč). Tato suma je pod hranicí nákladů na dítě.

Ve školním roce 2019/2020 se platí na 2 měsíce dopředu (nejdéle 20. září se bude platit listopad). Začátkem září by tedy pro přihlášené dítě měly být odvedeny platby za září, říjen a pak 20. září za listopad. 

Náhlé případné ukončení docházky dítěte do klubu se musí ohlásit nejméně do 20. dne (den,kdy má nejpozději na LK účet dojít platba) a to minimálně 2 měsíce dopředu (v lednu se ohlašuje ukončení docházky od března), jinak platba propadá ve prospěch LK k udržení dlouhodobé finanční stability (LK měsíčně vyplácí paní účetní, platí energie, pojištění dětí, zaměstnanců... tyto platby odejít musí. ).

Toto platí i v případě opozděného začátku docházky oproti domluvenému. Platby je třeba doplatit.

V případě rezervace místa pro lesňátko na další školní rok požadujeme uhradit již v červenci platbu za září. V opačném případě místo nerezervujeme.

Předem omluvené nepřítomnosti je možné nahradit si po domluvě s pedagogem v jiný den v rámci následujících dvou měsíců a jednoho školkového roku. Tato možnost končí vždy poslední školkový provozní den v měsíci červnu.

Příspěvek se nevrací v případě krátkodobé nemoci. V případě dlouhodobé nemoci dítěte bude na základě potvrzení od lékaře vrácen členský příspěvek po 3 týdnech nepřítomnosti u dětí, které chodí 3 dny v týdnu a nemají tedy možnost náhrady. U dětí s možností náhrady až po 4 týdnech nepřítomnosti.

Není možné čerpat náhrady (náhradní dny za dny nevychozené a zaplacené) v měsíci za nějž není zaplaceno řádné "školkovné".

V případě, že lesňátko nemá zaplacen celý měsíc, může chodit v ojediněých případech do LK jednotlivé dny:

  • 600 Kč/den
  • 500 Kč/půlden (do oběda)

Také je možné navštívit školku jen krátce, tzv. Den na zkoušku.
Tato služba je zpoplatněna částkou 600 Kč/celý den, 500 Kč/půlden (do oběda).


Individuální konzultační hodiny pro rodiče jsou možné uspořádat po předchozí domluvě každé provozní pondělí od 16 do 17 hodin.