Cena (výše členského příspěvku)

Zřizovatel LK je nezisková organizace a nedostává jakékoliv příspěvky ze státního rozpočtu na dítě. Veškeré provozní náklady, které se skládají z platů průvodců, pojištění, ohodnocení paní účetní, úplat za energie a používání prostoru, výdajů na materiál ku tvorbě, oprav, veškerých investic a dalších provozních výdajů je hrazen z členských příspěvků rodičů, jejichž výše závisí na docházce dítěte do školky. I přes relativně vysoké "školkovné" je rozpočet napnutý, a tak důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví, ze kterých mohou být realizovány investiční záměry.

V níže uvedených příspěvcích není zahrnuto stravné. 

Školní rok 2019/20 je možné do Lesního klubu chodit celé dny nebo tzv. půldny. Celý klubový den má 8 hodin (7:45-15:45) a půlden má 5 hodin a 15 minut (7:45 -13:00). 

Výše příspěvků za návštěvy klubu jsou pro školní rok 2019/20 uvedeny v tabulce níže. Pro školní rok 2020/2021 budou ceny navýšeny v rámci růstu inflace, zvýšený zák. odvodů zaměstnancům, vyššího částky za pojištění, účetní...

počet dnů/týden 2 3 3x0,5 poznámka: 0,5=půlden
varianty 2x0,5 půlden=5 hod 15 min
Kč/měsíc 3100 4000 3800
Kč/týden 713 920 874 (prům. počet týdnů v měsíci: 4,35)
Kč/den 529 356 307
Kč/hodina 66 45 38 (8 h/den, (5 h 15 min)/půlden)

V půldenním režimu se počítá s tím, že dítě se může v rámci poplatku účastnit všech denních akcí (minimálně jednou do měsíce denní výlet mimo zázemí). V rámci těchto dnů není vždy možné dítě "po obědě" vyzvednout. Tyto akce se budou konat většinou v úterky a středy.

Příklad: Pokud Vaše dítko bude chodit do Lesního klubu 3 dny v týdnu každý týden celý měsíc, budete za měsíc docházky platit členský poplatek 4000 Kč, což je 920 korun týdně, 307 Kč denně a 38 Kč za hodinu. 

Sleva na druhého sourozence: Pokud člen má klubu 2 děti. Je možné uplatnit slevu na platbu za druhé dítě, a to tu nižší platbu či ekvivalentní té první. Druhý sourozenec tak platí 65 % plné částky. 

Ve školním roce 2019/2020 se platí na 2 měsíce dopředu (nejdéle 20. září se bude platit listopad). Začátkem září by tedy pro přihlášené dítě měly být odvedeny platby za září, říjen a pak 20. září za listopad. 

Náhlé případné ukončení docházky dítěte do klubu se musí ohlásit nejméně do 20. dne (den,kdy má nejpozději na LK účet dojít platba) a to minimálně 2 měsíce dopředu (v lednu se ohlašuje ukončení docházky od března), jinak platba propadá ve prospěch LK k udržení dlouhodobé finanční stability (LK měsíčně vyplácí paní účetní, platí energie, pojištění dětí, zaměstnanců... tyto platby odejít musí. ).

Toto platí i v případě opozděného začátku docházky oproti domluvenému (např. začátek docházky domluven na září, dítě začíná chodit v říjnu). Platby je třeba doplatit!

V případě rezervace místa pro lesňátko na další školní rok požadujeme uhradit do 20. června platbu za září a říjen. V opačném případě místo nerezervujeme. Výše poplatků na školní rok 2020/2021 bude zveřejněna 1.6. 2020.

Předem omluvené nepřítomnosti je možné nahradit si po domluvě s pedagogem v jiný den v rámci následujících dvou měsíců a jednoho školkového roku. Tato možnost končí vždy poslední školkový provozní den v měsíci červnu.

Pokud lesňátko na jeden měsíc přeruší návštěvu klubu a tento fakt oznámí rodiče 2 měsíce předem (do 20. dne, tzn v lednu na březen), je třeba za tento měsíc platit tzv. udržovací poplatek 1500 Kč. Tato možnosti je využitelná 1x za rok a případech závažných (týkajících se zdraví členů rodiny, stěhování, dalších závažných situací...)

Zaplacený členský příspěvek se nevrací v případě krátkodobé nemoci. V případě dlouhodobé nemoci dítěte bude na základě potvrzení od lékaře vrácen členský příspěvek po 3 týdnech nepřítomnosti u dětí, které chodí 3 dny v týdnu a nemají tedy možnost náhrady. U dětí s možností náhrady až po 4 týdnech nepřítomnosti.

Není možné čerpat náhrady (náhradní dny za dny nevychozené a zaplacené) v měsíci za nějž není zaplaceno řádné "školkovné". Musí být zaplacen minimálně udržovací poplatek.

V případě, že lesňátko ze závažných důvodů menůže chodit do LK některý měsíc pravidelně, je možné v rámci zaplaceného udržovacího poplatku na tento měsíc (1500 Kč), platit za jednotlivé návštěvy 200 Kč/den. 

Také je možné navštívit školku jen krátce, tzv. Den na zkoušku.
Tato služba je zpoplatněna částkou 600 Kč/celý den, 500 Kč/půlden (do oběda).


Individuální konzultační hodiny pro rodiče jsou možné uspořádat po předchozí domluvě každé provozní pondělí od 16 do 17 hodin.