Háta

Finanční pomoc na pokrytí nákladů na asistentku pro Hátu

Kdo je HÁTA Kolářová?

 • narodila se v březnu 2015
 • diagnóza: těžká komunikační porucha (postižená je expresivní i receptivní složka), podezření na atypický autismus

Háta se vývojově nachází na nižší úrovni, než je její fyzický věk. Má značné problémy zejména v oblasti sociálních a komunikačních kompetencí, což je problém při fungování v kolektivu. Rovněž ji kvůli tomu nelze snadno svěřit do péče jiné osoby. Potřebuje osobu důvěrně známou, se kterou je v dlouhodobém kontaktu a která je schopná komunikovat s ní na jí dostupné úrovni, což vyžaduje značnou znalost chování dítěte.

V okresu Prachatice či v dostupném blízkém okolí bydliště rodiny není k dispozici žádné zařízení věnující se předškolním dětem se speciálními potřebami ani nejsou dostupné jiné vhodné služby sociální péče jako je stacionář, odlehčovací služba či služba osobní asistence. Veškerá péče tak leží nyní pouze na rodičích. Háta není schopná pobytu v klasickém předškolním zařízení, mimo jiné z důvodu příliš velkého zatížení podněty. Je však schopná fungovat v malém kolektivu a v prostředí přizpůsobeném jejím potřebám.

V současné době Háta po 2 dny v týdnu navštěvuje Lesní klub Starej svět pod nestátní neziskovou organizací Mezi jabloněmi z. s. (dále LK), který svojí koncepcí rodinného prostředí, individuálního přístupu a takřka rodinné péče nabízí pro Hátu vhodné prostředí, ve kterém je schopná fungovat, zatím s podporou matky coby osobní asistentky.

Prostředí klubu umožňuje Hátě vyhledat klidnější prostory s méně podněty, má zde vytvořené i své bezpečné místo, kam se může uchýlit a částečně se izolovat od dění v okolí. Koncepce klubu založená na delším pobytu v přírodě Hátě velmi vyhovuje, venkovní prostředí a volná krajina na ní působí harmonicky, množství podnětů zde působí mírněji a Háta to zvládá lépe než v uzavřených prostorách. Malý kolektiv umožňuje velmi individuální přístup k dětem včetně možnosti učit je jak s Hátou navazovat kontakt a komunikovat jejími možnostmi. Háta tak má možnost rozvíjet své sociální schopnosti, ve velkém kolektivu by byla "ztracená".

Nicméně je potřebný návrat matky do zaměstnání s ohledem na zajištění rodiny, nacházející se z důvodu péče o Hátu v náročné finanční situaci, a na udržení si pracovního místa s odbornou
specializací (včetně kontaktu s oborem) u zaměstnavatele se vstřícným přístupem, který je schopný a ochotný uzpůsobit pracovní pozici tak, aby šla skloubit s péčí o dítě se speciálními potřebami (zkrácený úvazek, přizpůsobená pracovní doba). Je tedy třeba zajistit péči o Hátu v době pobytu matky v zaměstnání. Ideální možností je, aby Háta i nadále mohla navštěvovat jí známe prostředí LK, kde může rozvíjet své fungování v prostředí mimo domov a rodinu. Za dobu několika měsíců (Háta navštěvuje LK od jeho založení v září 2018) si již zvykla na prostředí LK i průvodkyně, a je možné předpokládat, že by byla schopná zvládnout pobyt i bez přítomnosti rodiče, pokud by byla zajištěná péče jinou osoby.

S ohledem na nedostupnost služby osobní asistence a velmi malé pravděpodobnosti nalezení
vhodné osoby schopné zajistit péči o Hátu coby živnost (omezená doba péče s ohledem na to, co je Háta zatím schopná unést) se jako nejvhodnější řešení situace jeví vytvoření stálého pracovního místa, na jehož financování je rodina ochotná se podílet. Plné náklady na toto místo jsou ale mimo finanční možnosti rodiny i LK. Předpoklad potřebné doby trvání tohoto pracovního místa je 3 roky, přičemž lze předpokládat že postupně poroste délka úvazku s omezeními danými možnostmi klubu (LK zatím funguje v omezeném provozu po 3 dny v týdnu).

V nejbližší době by bylo potřeba zajisti péči na dva dny v týdnu minimálně po dobu 6 h denně s
předpokladem navýšení v dohledné době na 3 dny v týdnu po 6 h, umožní-li to to finanční situace.
Ideální by byla osoba se vzděláním, které by jí umožnilo Hátu i pedagogicky vést (vzdělání v
sociální oblasti, speciální pedagogice apod.), ale nejdůležitější je vhodný přístup k Hátě a ztotožnění se s koncepcí LK usilujícího o respektující individuální přístup k dětem. V případě
potřeby je ale pedagogické vedení možné nechat na průvodkyních, která při plánování aktivit s
Hátou počítají, a Hátě zajistit alespoň nezbytnou osobní asistenci a dohled.

 • Háta vyžaduje stálý dohled další osoby nad míru obvyklou jejímu věku, nerozpoznává nebezpečné situace, pravidla chápe jen velmi omezeně, nechápe společenské normy na úrovni svého věku (není si vůbec vědoma jejich existence), nerozeznává různá společenská prostředí, nerozumí sociálním situacím, při většině činností včetně sebeobsluhy potřebuje krokové vedení či dopomoc, a to i v domácím prostředí.
 • Háta je schopná komunikace jen ve velmi omezeném rozsahu hluboko pod normou jejího věku, přičemž těžce postižená je jak složka expresivní, tak i receptivní. K aktivní komunikaci ze své strany používá jen velmi omezený rozsah slov svého žargonu a obrací se výhradně na své rodiče. Rozsah porozumění je jen o něco málo vyšší, přičemž značná část její slovní zásoby nemá velký význam v praktickém životě (označení různých druhů zvířat apod.). Rozumí jen základním a velmi jednoduchým potřebným povelům (vlastní žargon, významově - pojď, sedni si, lehni si, ne, jíst, umýt, uklidit, oblékat?, stůj?). Aktivně není schopná sdělit své potřeby s výjimkou naznačení žádosti o jídlo/pití a žádosti o konkrétní předmět, pokud na uvedené věci může ukázat. I s touto žádostí se obrací pouze na rodiče, nikoli na jiné osoby, v jejichž péči se případně nachází. Nezvládá projevení souhlasu či v praktickém životě potřebné povely jako je ukaž či podej.
 • Háta se neorientuje v čase, nechápe časovou-dějovou posloupnost (teď a potom/pak), nerozumí souvislostem mezi mnohými jevy.
 • V kolektivním zařízení, kam dochází, potřebuje stálou asistenci, která zajišťuje dohled, poskytuje stálé krokové vedení ve většině situací a při činnostech, pomáhá se sebeobsluhou (dopomoc s jídlem, veškeré oblékání), zajišťuje hygienu (přebalování, nočník jen částečně a zatím pouze v domácím prostředí, nesmí být moc zaujatá jinou činností, neumí si říct, musí si dojít sama na známé místo, nesmí být složitě oblečená), provází ji a naviguje v sociálních interakcích, tlumočí potřebné pokyny do velmi jednoduché pochopitelné podoby či plně zajišťuje jejich plnění.
 • Háta je celkově plně závislá na stálé péči známé osoby, která je dobře obeznámena s jejími specifickými projevy, je schopna s ní komunikovat na její úrovni (umí její žargon) a rozpoznávat z jejího chování její potřeby s ohledem na to, že kontakt s dalšími osobami mimo rodičů navazuje jen velmi ojediněle a ve velmi omezené míře.
 • Státní mateřská škola pro Hátu není vhodná z výše uvedených důvodů. Navíc do ní Háta nemůže být přijata ze zdravotních důvodů.

Rozpočet

Minimální zaručená mzda 5. skupiny je 19 850 Kč (superhrubého pak 26 600 Kč) přímé práce asistentky cca 20 hodin týdně. Rádi bychom asistentce nabídli minimálně tento plat. Pokud se nám poštěstí sehnat peníze, zafinancujeme toto místo vyšším platem.

Mzda na asistentku Háty na rok v Lesním klubu (10 měsíců), tak dělá 260 600 Kč/rok. Kdyby se pak Háta zúčastnila jednoho či dvou týdnů letních prázdninových aktivit/příměstský tábor, tak by se částka rovnala cca 265 000 Kč/12 měsíců (včetně letního provozu).

Cíl

Umožnit Hátě Kolářové být ve skupině dětí a být vzdělávána. 

 • Háta dostane v našem regionu jedinečnou možnost být v kolektivu dětí
 • Ostatní děti v klubu se naučí, že existují odlišnosti, že někteří lidé jsou jiní a potřebují občas pomoci. Toto je pro děti z Lesního klubu velká životní škola a budou tím vybaveni do života.
 • Rodiče Háty dostanou možnost finančně zabezpečit rodinu a věnovat se své profesi, protože Háta bude moci být několik dní v týdnu v Lesním klubu.